Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i wykorzystywania danych na stronie www.piekus.com.pl (zwanej dalej „Serwisem”), której właścicielem jest Grupa Piekuś Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu (zwanej dalej „Administratorem”)

Informacje ogólne

 1. Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu poważnie traktuje ochronę prywatności, i dlatego prezentujemy poniżej naszą politykę prywatności, tak aby odwiedzający nasz serwis Użytkownicy posiadali bieżącą wiedzę w kwestii informacji, jakie na ich temat zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy.
 2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
 3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 4. Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot Grupa Piekuś Sp. z o.o. KRS: 0000953127 REGON: 093035470, NIP: 556-24-362-31 z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Nowa 2B, 88-100 Inowrocław, kontakt: 502 625 705

Ochrona danych osobowych

 1. Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu:
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy, na podstawie żądania Użytkownika,
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta,
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody Użytkownika w celu marketingu i promocji produktów i usług Grupy Piekuś. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach analitycznych (lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO -w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług,
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na portalu, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad Użytkownikami portalu oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 1, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców, z którymi Administrator ma zawartą umowę powierzenia. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
  • podmioty z naszej grupy kapitałowej,
  • podmioty, z którymi współpracujemy, wspierające nas np. w wykonywaniu usług księgowych, logistycznych, informatycznych, marketingowych, prawniczych, ubezpieczeniowych, graficznych, promocyjnych, w obsłudze korespondencji, w procesie obsługi Klienta,
  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  • podmioty nabywające wierzytelności w przypadku nieopłacania przez Użytkownika naszych rachunków/faktur.
  • Grupa Piekuś nie ujawnia Państwa danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych (sprzedaż, wynajem).
  • Jeśli Państwa dane są przetwarzane przez usługodawców, którzy wspierają nas w obsłudze klienta, dostarczaniu naszych produktów oraz tworzeniu i wysyłaniu naszych materiałów reklamowych, zakres przekazywanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Przekazywanie danych odbywa się w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych.
  • Podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu zostały przez nas starannie dobrane i są zobowiązane, zgodnie z Art. 28 RODO, do traktowania Państwa danych w sposób godny zaufania oraz do przestrzegania naszych własnych standardów ochrony danych. W szczególności naszym partnerom nie wolno przekazywać danych naszych klientów podmiotom trzecim w celach marketingu bezpośredniego ani wykorzystywać ich samodzielnie do celów komercyjnych.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania:
  • dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
  • dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały,
  • dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe.
  • Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
  • W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  • W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  • Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Grupę Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu danych osobowych, przysługują Użytkownikowi:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
  • W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Grupę Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj:  https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli dana osoba uważa, że przetwarzanie narusza RODO.
 5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania.
 6. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania usługi.
 7. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG
 8. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 9. 8. Bezpieczeństwo Danych osobowych
 10. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 11. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, mogą Państwo w każdej chwili skierować je na adres e-mail: reklamacje@piekus.com.pl Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych (np. na portalu Facebook).

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.

Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.