RODO / SOME

Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych przez Grupę Piekuś Sp. z o.o.
 z siedzibą w Inowrocławiu

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Grupa Piekuś Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Nowej   2B  kod: 88-100, poczta Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000953127.

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem:

 1. korespondencyjnie na podany poniżej adres: Grupa Piekuś Sp. z o.o.
 2. mailowo na adres: rodo@piekus.com.pl

 

Prowadzenie Fanpage’a na portalu Facebook

Gdy klikają Państwo ikonę „Lubię to” lub „Obserwuj” na naszym fanpage’u, publikują komentarze pod naszymi postami lub przesyłają nam bezpośrednie wiadomości za pośrednictwem portali społecznościowych, Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu  przetwarza Państwa dane osobowe.

Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu   przetwarza Państwa dane na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwa zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana przez nas poza danym serwisem społecznościowym.


Dane osobowe

Państwa dane osobowe, jakie przetwarzamy w związku z prowadzeniem naszych fanpage’y obejmują: 

 1. identyfikator w danym portalu społecznościowym (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko); podstawowe dane identyfikacyjne i inne dane opublikowane przez Państwa na profilu na danym portalu społecznościowym; 
 2. zdjęcie profilowe (jeśli je Państwo opublikowali); 
 3. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) publikowane przez Państwa dobrowolnie pod naszymi postami na fanpage’u; 
 4. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej np. przez aplikację Messenger; 
 5. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage (w przypadku portalu Facebook są one dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a).

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu informowania za pomocą naszego fanpage’a na portalu społecznościowym o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promowaniu naszej marki oraz produktów, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności oferowanych przez dany portal społecznościowy. 

Podstawą prawną jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, także w postaci prowadzenia analiz dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z naszego fanpage’a, w celu umożliwienia Administratorowi kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger 
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, jeśli pytają nas Państwo o nasze produkty,
 3. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody;
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

 

Odbiorcy danych

W przypadku prowadzenia profili na portalach społecznościowych, odbiorcami Państwa danych są właściciele poszczególnych portali na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez właściwy portal społecznościowy. Ponadto powierzamy dane osobowe podmiotom wspierającym prowadzenie naszych profili na portalach społecznościowych, jak również innym podmiotom wspierającym nasze działania, a także podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawna.


Okres przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 1. informacje, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia umowy;
 2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne do czasu usunięcia ich przez autora;
 3. Państwa dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlegają zasadom przechowywania określony regulaminami tych portali;
 4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 5. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeglądania fanpage’y, zamieszczenia komentarzy lub przesłania wiadomości za pośrednictwem ww. portali i aplikacji. 

Wykorzystujemy również media społecznościowe do wyświetlania reklam ukierunkowanych. W tym celu stosujemy definicje grup docelowych, które są nam przekazywane przez dostawcę mediów społecznościowych. Stosujemy wyłącznie anonimowe definicje grup docelowych – tzn. definiujemy cechy na podstawie np. ogólnych danych demograficznych, zachowań, zainteresowań i powiązań. Operator platformy mediów społecznościowych wykorzystuje je do odpowiedniego wyświetlania reklam swoim użytkownikom. Podstawą prawną jest zgoda, którą operator platformy mediów społecznościowych uzyskał od swoich użytkowników. Jeśli chcą Państwo odwołać tę zgodę, prosimy skorzystać z opcji rezygnacji przekazanych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych, ponieważ operator platformy mediów społecznościowych jest odpowiedzialny za to przetwarzanie. Czasami my lub dostawca platformy mediów społecznościowych możemy również korzystać z publicznie dostępnych danych w celu określenia grup docelowych. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem z naszej strony jest jak najwłaściwsze zdefiniowanie grupy docelowej. Nigdy nie wykorzystujemy szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w Art. 9 i 10 RODO do określenia grup docelowych.


Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Usuniemy Państwa dane osobowe, jeżeli nie są już one potrzebne do wyżej wymienionych celów przetwarzania, a żaden prawny obowiązek przechowywania nie uniemożliwia ich usunięcia. W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego dostępu do danych osobowych, ich przenoszenia, poprawiania i, w stosownym przypadkach, usuwania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, które są przez nas przetwarzane, lub do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Administratora lub mailowo na adres e-mail:rodo@piekus.com.pl

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj:  https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli dana osoba uważa, że przetwarzanie narusza RODO.


Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.


Państwa komentarze dotyczące Grupy Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu w mediach społecznościowych

Pragniemy Państwa poinformować, że regularnie sprawdzamy aktywność w mediach społecznościowych oraz na forach i blogach, w celu sporządzania raportów dotyczących naszej firmy.

Państwa komentarze są przez nas oceniane wewnętrznie i przetwarzane w formie raportów. W trakcie tego procesu nie następuje żadne połączenie z Państwa osobą lub kontem klienta. Państwa imię i nazwisko oraz zdjęcie pozostają anonimowe. Nasz interes zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. analiza postrzegania marki i reakcji na trendy, jak również uzyskiwanie zadowolenia klientów jest uznawany za uzasadniony w rozumieniu wyżej wymienionego rozporządzenia.

 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a/Instagrama lub pozostawiania komentarzy.