Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez 
Grupę Piekuś Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Grupę Piekuś Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.
 2. Definicje:
  • Grupa Piekuś Sp. z o.o. – przedsiębiorca z siedzibą w /88-100/ Inowrocławiu przy ul. Nowej 2 B posiadający NIP: 556-24-362-31, Regon: 093035470, wpisany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000953127;
  • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2020.344);
  • świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą̨ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  • system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  • środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi;
  • portal internetowy – strona internetowa Grupy Piekuś Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, dostępna pod adresem: www.piekus.com.pl;
  • Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Grupę Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu, opisane poniżej w niniejszym Regulaminie;
  • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z portalu internetowego www.piekus.com.pl. oznacza zaakceptowanie w całości niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony Usługobiorcom w sposób umożliwiający jego pobranie , odtwarzane i utrwalenie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym nośniku.

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu, świadczy nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:
  • przeglądanie i pobieranie materiałów reklamowych i informacyjnych jak akty prawne, materiały edukacyjne,
  • kontakt z biurem obsługi klienta poprzez formularz kontaktowy.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Warunki techniczne:
  • komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa – rekomendujemy korzystanie z najnowszych przeglądarek internetowych, które gwarantują bezpieczne i sprawne działanie systemu,
  • minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli.
  • Pliki Cookies: tak,
 2. Zobowiązania Usługobiorcy:
  • Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z portalu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
  • Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Grupy Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Grupy Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 3. Korzystanie z usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkownika Internetu, kradzież danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia, co nie zwalnia Usługobiorcy z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.
 4. Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 6. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 7. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 8. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy .
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Dane osobowe Usługobiorcy wykorzystywane i przetwarzane są przez Grupę Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a także, za oddzielną zgodą Usługobiorcy, w celach marketingowych polegających na przesyłaniu informacji handlowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
 4. Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje Usługobiorców o polityce prywatności. Akceptacja polityki prywatności jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług oferowanych przez Grupę Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem za pośrednictwem portalu internetowego można przesyłać na adres poczty elektronicznej reklamacja@piekus.com.pl
 3. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis problemu, który jest podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz dane pozwalające na identyfikację Usługobiorcy (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz określenie oczekiwań Usługobiorcy.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Grupę Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu O wyniku rozpatrzenia reklamacji Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Nie podlegają̨ rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają̨ danych wymienionych w ust. 3 powyżej.
 6. Konsument może skorzystać z poniższego pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

 1. Do umów o świadczenie usług zawartych z Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu stosuje się prawo polskie i język polski.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z funkcjonowaniem portalu internetowego, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 3. Grupa Piekuś Sp. z o.o. w Inowrocławiu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie portalu. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie portalu.